Nieuws

Vboek is ons back-office systeem speciaal ontwikkeld voor de boekhandel. Vboek is nu uitgebreid met ISBN-lookup.

Vboek3 bèta versie is online en wordt getest.


Tegelijkertijd is dit back-office systeem ook geschikt gemaakt voor andere producten van het midden- en kleinbedrijf. In principe is een virtuele winkel met alle soorten artikelen mogelijk. Dit systeem zullen we Vbo (Virtuele backOffice) noemen.


Er is nu ook een back-office systeem beschikbaar voor het organiseren van evenementen.


Bezoek ook ons Antiquariaat Betaboeken


Voorwaarden

Artikel 1.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Picasoft (Ingeschreven onder handelsnamen Bèta Boeken, PicaSoft en BookPursuit. Verder te noemen PicaSoft.) en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Picasoft voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2.

Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3.

Uitvoering van de overeenkomst

Picasoft zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Picasoft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Picasoft is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Picasoft is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 4.

Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Picasoft. Indien een klacht gegrond is, zal Picasoft de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 5.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Picasoft aan te geven wijze. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Picasoft en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Picasoft onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. In geval dat Picasoft goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan is Picasoft gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van Picasoft daartoe.

Artikel 6.

Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7.

Aansprakelijkheid

Indien Picasoft aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Picasoft is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Picasoft is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Picasoft geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Picasoft niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Picasoft opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Picasoft niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Picasoft bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9.

Geschilbeslechting

Terzake van geschillen over met Picasoft gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Picasoft bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Picasoft verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 10.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Picasoft en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.

Wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Limburg, onder dossiernummer 12032377. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.